Persbericht: Milieuvriendelijk en koelen

11 oktober 2019

Persbericht herfst 2019

Milieuvriendelijk verwarmen en ook nog zuinig koelen?

Welkom in de wondere wereld van de warmtepomp!

Warme zomers met hittegolven zullen naar alle waarschijnlijkheid een normaal fenomeen worden. Voor onze steeds beter geïsoleerde woningen heeft dat een belangrijk gevolg, want ze blijven de warmte binnen houden, zoals koffie of thee in een thermosfles warm kan blijven. Dat is nu al de realiteit bij nieuwbouw, en dat zal het worden bij bestaande woningen die ingrijpend worden nageïsoleerd. De ramen open- of de ventilatie aanzetten zal niet volstaan om de hitte buiten te krijgen, want die zit opgeslagen in de muren en vloeren. Wat wel soelaas kan bieden, is een systeem om een huis structureel te koelen. Een warmtepomp is daarvoor verrassend genoeg misschien wel de verstandigste keuze.

Om energie te besparen en het comfort in de winter te verhogen, worden onze woningen steeds beter geïsoleerd en luchtdicht gemaakt. In combinatie met de klimaatopwarming zorgt dat in de zomer helaas voor steeds meer risico op oververhitting. Wat kan je daaraan doen?

Voorkomen is beter dan genezen

Uiteraard moet je eerst proberen oververhitting te voorkomen. Bij nieuwbouw heb je daarvoor een aantal mogelijkheden, bij een bestaande woning is het wat moeilijker. Waar mogelijk kan je gebruik maken van de natuurlijke schaduw door beplantingen, en/of je kan buitenzonwering of zonwerend glas laten aanbrengen. ’s Nachts, zodra de temperatuur buiten lager is dan binnen, kan natuurlijke of gestuurde ventilatie voor enige verfrissing zorgen, maar aangezien de warmte in de binnenwanden en vloeren opgeslagen zit, kan vaak niet alle warmte worden afgevoerd. Toch niet met uitsluitend natuurlijke oplossingen.

Koel met een warmtepomp 

Warmtepompen dienen – zoals de naam het zegt – in de eerste plaats om gebouwen te verwarmen of van sanitair warm water te voorzien, maar de meeste installaties kunnen ook gebruikt worden om een woning te koelen. Koeling door warmtepompen kan op twee manieren gebeuren: passief en actief.

Passief koelen

Bij een grond-waterwarmtepomp (geothermische warmtepomp) wordt de koele temperatuur van de grond (gemiddeld +/- 12 °C) aangewend om water met een temperatuur van 20 °C door de leidingen van de vloerverwarming te laten circuleren. In de leefruimte geeft de frisse vloer een aangenaam gevoel. Omdat de compressor niet werkt, wordt dit ‘passief’ koelen genoemd, soms ook free of natural cooling. De kost blijft beperkt tot het stroomverbruik van de circulatiepomp en de bronpomp.

Een bijkomend voordeel van passief koelen is dat de bodem, nadat die in winter werd afgekoeld om de woning te verwarmen, wordt opgewarmd. Zodoende wordt de bron opgewaardeerd voor een efficiëntere werking in de winter. 

Dit systeem kan wegens de omvang van de installatiewerken alleen worden toegepast bij nieuwbouw en bijzonder grondige renovaties.

Actief koelen

Lucht-water- en lucht-luchtwarmtepompen maken gebruik van actieve koeling. In dit geval wordt bijvoorbeeld het water in de vloerverwarming afgekoeld, of wordt er afgekoelde lucht de woning ingeblazen. De gewenste temperatuur in huis kan worden vastgelegd, tot minimaal 18 °C. Hoe lager de gewenste temperatuur, hoe hoger het energieverbruik van het systeem.

Bekijk (samen met je installateur) het energielabel van de warmtepomp

In het kader van de Europese Ecodesign- en Energielabeling-richtlijn bestaat er al sinds 2015 een labelplicht voor warmtepompen. Dat label is vergelijkbaar met de labels van huishoudelijke apparaten zoals koelkasten en vaatwassers.

Het seizoensgebonden rendement van een warmtepomp in verwarmingsmodus wordt uitgedrukt in een SCOP-waarde (Seasonal Coefficient of Performance). Voor de koelingsmodus bestaat er voor passieve koeling en lucht-waterwarmtepompen geen officieel label. Van lucht-luchtwarmtepompen in koeling wordt de seizoensgebonden energie-efficiëntie weergegeven door de SEER-waarde (Seasonal Energy Efficiency Ratio). Hoe hoger de SEER-waarde, hoe zuiniger de warmtepomp.

Op het energielabel van een lucht-luchtwarmtepomp staat eveneens vermeld hoeveel kwh (in een standaard jaar) de warmtepomp verbruikt in koeling en in verwarming. Een warmtepomp die koelt en verwarmt zal op jaarbasis gemiddeld 15% meer verbruiken dan een warmtepomp die enkel verwarmt.

Wat kost het?

Het antwoord hangt uiteraard af van de weersomstandigheden en het type warmtepomp. Bij passief koelen is de kost beperkt. Een seizoen actief koelen met een lucht-luchtwarmtepomp met label SEER A+++ kost ongeveer 1 euro per m² , en 1.30 euro per m2 met een lucht-luchtwarmtepomp met label SEER A++.

Dit betekent dat de kost op jaarbasis om een gemiddelde woonkamer van 8 op 4 m te koelen maximaal 35 euro bedraagt. Een slaapkamer van 4 op 4 m koelen kost per jaar nauwelijks 20 euro.

Voor die bedragen wil je toch niet in een hete woonkamer zitten of er ‘s nachts wakker liggen?

Alles over warmtepompen

Wil je meer weten over warmtepompen en een antwoord krijgen op vragen als “Waarom zou ik een warmtepomp installeren?”, “Welke soorten warmtepompen bestaan er?”, “Waarvoor kan ik een warmtepomp gebruiken?”, “Hoe werkt een warmtepomp precies?” en “Op welke premies kan ik een beroep doen?”, dan kan je voor een niet-merkgebonden antwoord terecht op www.InfoWarmtePomp.be, een gezamenlijk initiatief van tal van Belgische producenten en verdelers van warmtepompen (leden van ATTB, de Belgische sectorassociatie voor thermische technieken van warmtepompen en alternatieve systemen en WPAC, de beroepsfederatie van warmtepompleveranciers).

Bron: Infoplatform Belgische warmtepompassociatie

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Communiqué de presse automne 2019

Chauffer de façon écologique et refroidir économiquement ?

La pompe à chaleur offre la solution !

Il est plus que probable que les étés chauds et caniculaires deviendront un phénomène habituel. Les conséquences seront grandes pour nos maisons de mieux en mieux isolées, car elles maintiennent la chaleur à l’intérieur, comme le café dans un thermos. C’est déjà le cas pour les nouvelles habitations et ce le sera bientôt pour les maisons existantes soumises à une rénovation énergétique. Ouvrir portes et fenêtres ou enclencher la ventilation ne suffira pas pour évacuer la chaleur stockée dans les sols et les murs. La solution réside dans un système de refroidissement structurel de la maison. La pompe à chaleur s’avère étonnamment la solution la plus intelligente.

En vue de réaliser des économies d’énergie et d’améliorer le confort en hiver, nos maisons sont davantage isolées et étanches à l’air. Dans le cadre du réchauffement climatique, le risque de surchauffe en été devient inéluctable . Comment y remédier ?

Mieux vaut prévenir que guérir

Il est évident que la première chose à faire est  d’empêcher la surchauffe. Si des possibilités existent pour les nouvelles constructions, la situation est plus compliquée pour les maisons existantes. L’ombre d’arbres judicieusement plantés peut naturellement rafraîchir les bâtiments en été. Des protections solaires extérieures ou des vitrages solaires protègent du rayonnement solaire. La nuit, dès que la température extérieure se rafraîchit, la ventilation naturelle ou mécanique peut abaisser la température à l’intérieur. Mais ces solutions naturelles ne suffiront pas pour évacuer la chaleur stockée dans les murs et planchers. 

Rafraîchir avec une pompe à chaleur 

Comme leur nom l’indique, les pompes à chaleur servent en premier lieu au réchauffement des bâtiments et à la production d’eau chaude sanitaire. Toutefois, la plupart des installations peuvent aussi s’utiliser pour rafraîchir la maison en été. Le refroidissement au moyen d’une pompe à chaleur s’effectue soit de manière passive soit de manière active.

Le refroidissement passif

Les pompes à chaleur sol-eau, dites géothermiques, utilisent la fraîcheur du sol (en moyenne 12°C) pour faire circuler l’eau à une température de 20°C dans les conduites du chauffage par le sol. Le plancher transmet la fraîcheur à l’ambiance qui s’en trouvera bien plus agréable. Comme le compresseur ne fonctionne pas, on parle d’un refroidissement passif, aussi appelé free cooling ou natural cooling. Les frais se limitent à la consommation de courant pour la pompe de circulation et la pompe de puisage.

Le refroidissement passif présente aussi l’avantage que le sol qui a été refroidi en hiver pour chauffer la maison est réchauffé. La source est en quelque sorte rechargée pour assurer un fonctionnement plus efficace en hiver.

En raison de l’ampleur des travaux à effectuer pour l’installation, ce système sera uniquement appliqué dans le cas de nouvelles constructions et de grandes rénovations.

Le refroidissement actif

Les pompes à chaleur air-eau et air-air sont basées sur le principe du refroidissement actif. Selon ce système, il s’agit soit du refroidissement de l’eau du chauffage par le sol, soit du refroidissement de l’air pulsé dans la maison. La température souhaitée dans la maison peut être programmée jusqu’à un  minimum de 18°C. Plus la température souhaitée est basse, plus le système consommera d’énergie.

Avec votre installateur, tenez compte du label énergétique de la pompe à chaleur

Depuis 2015, la directive européenne Ecodesign et Energie impose un label pour les pompes à chaleur.  Ce label est comparable à celui des appareils ménagers comme les frigos et lave-vaisselles.

En fonction de la saison, le rendement d’une pompe à chaleur en mode chauffage est exprimé par une valeur SCOP (Seasonal Coefficient of Performance). En ce qui concerne le mode refroidissement, le label n’est pas officiellement imposé pour le refroidissement passif et les pompes à chaleur air-eau. Pour les pompes à chaleur air-air en mode refroidissement, l’efficacité énergétique en fonction de la saison est désignée par la valeur (Seasonal Energy Efficiency Ratio). Plus cette valeur SEER est élevée, plus la pompe à chaleur est économique.

Le label énergétique d’une pompe à chaleur air-air mentionne également la quantité de kwh que consomme la pompe à chaleur en moyenne en mode refroidissement et chauffage. Une pompe à chaleur qui produit du froid et de la chaleur consommera sur base annuelle environ 15% de plus qu’une pompe à chaleur qui ne fait que chauffer. Une pompe à chaleur qui chauffe et refroidit consommera sur base annuelle environ 15% de plus qu’une pompe à chaleur qui ne produit que du chauffage.

Combien cela va-t-il coûter ?

La réponse dépend évidemment des circonstances atmosphériques et du type de pompe à chaleur. Pour le refroidissement passif, les frais sont limités. Une saison de refroidissement actif avec une pompe à chaleur air-air portant le label SEER A+++ coûte environ 1 euro par m² et 1,30 euros par m² avec une pompe à chaleur air-air portant le label SEER A++.

Cela signifie que sur base annuelle, le refroidissement d’un séjour moyen de 8m sur 4m coûte maximum 35 euros . Le coût annuel pour le refroidissement d’une chambre à coucher de 4m sur 4m s’élève à peine à 20 euros. A ce prix-là, cela vaut-il la peine de transpirer tout l’été dans votre séjour et de dormir mal pendant les nuits caniculaires ?

Tout sur les pompes à chaleur

Pour en savoir plus sur les pompes à chaleur et recevoir une réponse aux questions du genre “Pourquoi installerais-je une pompe à chaleur?”, “Quelles sont les types de pompes à chaleur ?”, “A quoi sert exactement une pompe à chaleur  ?”, “Comment fonctionne une pompe à chaleur ?” et “Quelles sont les primes attribuées pour l’installation d’une pompe à chaleur ?”, rendez-vous pour une réponse indépendante de toute marque sur le site www.InfoPompeaChaleur.be. Ce site est une initiative lancée conjointement par les producteurs et distributeurs de pompes à chaleur (membres de l’ATTB, l’association sectorielle belge pour les techniques thermiques des pompes à chaleur et systèmes alternatifs et la WPAC, la fédération professionnelle des fournisseurs de pompes à chaleur).

Source d'informations: Plateforme d’info belge sur les pompes à chaleur